Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

- okres nauki - 2 lata w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych, psychicznie chorych, niepełnosprawnych
 • Domach Pomocy Społecznej dla dzieci

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • teoretyczne podstawy opieki
 • język migowy
 • język obcy w pomocy społecznej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II - 160 godzin, sem IV - 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta